Home China-Italy Trade by Region

China-Italy Trade by Region

Figures about the international trade carried out by each administrative region of China Mainland (latest figures 2021)

 

Sources: National Bureau of Statistics of China; General Administration of Customs of China; Ministry of Commerce of China

China trade with Italy 2021 - Regional breakdown

Region sort Exports 2021 USD mln sort Exports change YoY (%) sort Exports share on total (%) sort Imports 2021 USD mln sort Imports change YoY (%) sort Imports share on total (%) sort
Guangdong 10 456 36,4 24,0 3 707 40,3 12,2
Jiangsu 5 876 36,7 13,5 2 819 31,5 9,3
Zhejiang 8 977 15,8 20,6 1 743 24,2 5,7
Shandong 3 150 50,6 7,2 1 003 53,8 3,3
Shanghai 3 096 28,7 7,1 13 373 46,4 44,1
Fujian 1 770 23,1 4,1 572 47,3 1,9
Beijing 1 029 40,9 2,4 3 002 15,4 9,9
Sichuan 565 20,5 1,3 304 19,7 1,0
Chongqing 748 37,1 1,7 192 35,7 0,6
Henan 1 247 51,8 2,9 152 21,0 0,5
Hunan 633 80,6 1,5 105 40,9 0,3
Anhui 910 50,6 2,1 156 -7,0 0,5
Tianjin 737 69,9 1,7 1 032 62,8 3,4
Jiangxi 561 8,0 1,3 33 8,1 0,1
Hubei 943 96,1 2,2 154 21,2 0,5
Liaoning 701 41,2 1,6 416 16,8 1,4
Hebei 905 44,2 2,1 142 1,1 0,5
Guangxi 111 17,2 0,3 38 11,8 0,1
Shaanxi 222 121,2 0,5 182 25,4 0,6
Yunnan 193 -29,9 0,4 56 -66,3 0,2
Shanxi 256 -3,2 0,6 86 10,1 0,3
Xinjiang 137 7,9 0,3 15 61,5 0,1
Guizhou 44 12,3 0,1 5 -68,0 0,0
Inner Mongolia 114 39,4 0,3 34 -24,9 0,1
Heilongjiang 66 134,6 0,2 75 5,3 0,2
Jilin 97 -2,5 0,2 177 15,1 0,6
Hainan 21 -9,6 0,0 737 51,7 2,4
Ningxia 39 125,7 0,1 5 43,6 0,0
Gansu 22 -5,3 0,0 7 -54,1 0,0
Tibet 1 n.a. 0,0 1 -78,8 0,0
Qinghai 4 -27,3 0,0 1 50,4 0,0
National (China Mainland) 43 632 32,6 100,0 30 322 36,3 100,0